Powrót do korzeni - Murowana Goślina miastem trzech narodowości

« Powrót do archiwum

Back to Roots:  Murowana Goślina - Town of Three Nationalities
Rückkehr zu den  Wurzeln - Murowana Goślina,  die Stadt dreier Nationen

INFORMACJE O PROJEKCIE

Organizatorzy:
Komitet Partnerski Ziemi Goślińskiej
przy współpracy z
Gimnazjum nr 1 im. Hipolita Cegielskiego
Gimnazjum nr 2 im. Jana Kochanowskiego

Informacja wprowadzająca

W długiej i skomplikowanej historii naszego kraju współistniały różne narodowości i kultury. Jednak wichry historii i wojenne działania doprowadziły do systematycznego zatracania pamięci
o wielokulturowości i koegzystencji wielu narodowości w naszym państwie. Wśród mieszkańców Murowanej Gośliny mimo upływu lat nadal funkcjonują obawy przed otwarciem się i poznaniem kultury żydowskiej oraz niemieckiej. Dlatego też chcielibyśmy pokonać wszelki strach wobec Żydów oraz Niemców. Dotychczas żadna z instytucji, organizacji bądź indywidualnych osób, nie podjęła się rozpowszechnienia tej tematyki. Dlatego też nasz obecny projekt z jednej strony stanowiłby pionierskie zadanie, a z drugiej byłby kontynuacją wcześniejszych działań w ramach projektu „Wspólna przeszłość. Wspólna pamięć”, dotyczącego poszukiwania śladów żydowskich w Murowanej Goślinie.

CELE NADRZĘDNE PROJEKTU

Projekt Powrót do korzeni - Murowana Goślina miastem trzech narodowości ma na celu odkrycie wielokulturowego dziedzictwa naszego miasta, przełamanie licznych stereotypów istniejących
w społeczeństwie, przeciwdziałanie dyskryminacji i wrogości wobec INNYCH. Jest on kontynuacją wcześniejszych działań członków Komitetu Partnerskiego Ziemi Goślińskiej w ramach programu „Przywróćmy pamięć” organizowanego przez Fundację Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego. Poprzez projekt chcielibyśmy ukształtować wśród mieszkańców postawę otwartości, tolerancji wobec różnorodności oraz przewrócić i pogłębić zapomnianą wielokulturowość miasta sprzed wojny, gdzie pokojowo współistniały trzy grupy narodowo-wyznaniowe (katolicy, żydzi i protestanci).

Planujemy udział w projekcie młodzieży oraz osób dorosłych, aby pokazać, że porozumienie, komunikacja, wzajemny dialog to umiejętności, które opanowuje człowiek na każdym etapie swojego życia. W tym kontekście różnorodność kulturowa może stać się znakomitym punktem wyjścia do ukazania w praktyce funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego i pracy na rzecz drugiego człowieka.

BENEFICJENCI PROJEKTU, czyli bezpośredni uczestnicy i odbiorcy

Bezpośrednimi odbiorcami projektu będzie grupa dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Murowana Goślina ze środowisk zmarginalizowanych w wieku 13-20 lat (głównie uczniowie Gimnazjum nr 1 im. Hipolita Cegielskiego oraz Gimnazjum nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Murowanej Goślinie) oraz harcerze i harcerki drużyn działających w Murowanej Goślinie (20 osób). Oprócz tego w projekcie będą uczestniczyły osoby starsze - mieszkańcy miasta i gminy Murowana Goślina w tym członkowie Komitetu Partnerskiego (10 osób).W ramach projektu planujemy zorganizować warsztaty na temat tolerancji, do uczestnictwa w których zaprosimy młodzież polską z Murowanej Gośliny, niemiecką z Heminngen (gmniny partnerskiej Murowanej Gośliny) oraz młodzież żydowską. Z każdego państwa po 5 osób, czyli grupa będzie liczyła 15 osób. Łączna grupa beneficjentów to 30 osób + 15 osób.

STRUKTURA PROJEKTU, czyli konkretne cele w ramach celu nadrzędnego

  1. Zebranie informacji o obecności żydów oraz ewangelików w Murowanej Goślinie.
  2. Poznanie trzech Gośliniaków, którzy propagowali postawę otwartości.
  3. Rozwijanie współpracy międzynarodowej oraz przyjaźni ponad granicami.
  4. Budowanie postawy tolerancji i otwartości.
  5. Integracja lokalnej społeczności poprzez działania na rzecz własnego środowiska.
  6. Wcielanie w życie istoty społeczeństwa obywatelskiego.
  7. Przekazanie młodemu pokoleniu wzorców do działań w przyszłości.
  8. Upowszechnienie idei wielokulturowości.

Osoby odpowiedzialne za realizację projektu

Osobami odpowiedzialnymi za zarządzanie projektem będą: Agnieszka Drabczyk – historyk i nauczyciel wiedzy o społeczeństwie w Gimnazjum nr 2 im. Jana Kochanowskiego, Jakub Niewiński – polonista oraz teolog z Gimnazjum nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Murowanej Goślinie, Emilia Stemplewska – prezes Komitetu Partnerskiego Ziemi Goślińskiej.

Przewidywany termin projektu

Przewidujemy, iż nasze działania będą trwały w roku szkolnym 2007/2008 i będą się odbywały na terenie Murowanej Gośliny w dwóch wyżej wymienionych gimnazjach oraz w siedzibie Komitetu Parterskiego Ziemi Goślińśkiej.

Spodziewane rezultaty projektu

 1. Urzeczywistnienie idei partnerstwa lokalnego oraz partnerstwa międzynarodowego, polegającego na realizacji przedsięwzięcia we współpracy z innymi organizacjami i instytucjami – Gośliński Szczep Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, Gimnazjum nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Murowanej Goślinie, Gimnazjum nr 2 im. Jana Kochanowskiego, Izba Regionalna i Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji oraz Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina, Poznańska Gmina Żydowska oraz z partnerem zagranicznym -:szkołą niemiecką w Hemmingen.
 2. Wydanie folderu o wzajemnych związkach między społecznością żydowską i niemiecką, wywiady
  z mieszkańcami Murowanej Gośliny, przygotowanie gry historycznej, słowniczka polsko-niemiecko-angielsko-hebrajskiego, wydanie mapy pamięci, nakręcenie filmu na temat działań podjętych w ramach projektu oraz przygotowanie prezentacji multimedialnej.
 3. Uporządkowanie terenu byłego cmentarza żydowskiego i niemieckiego.
 4. Przygotowanie wraz z rzemieślnikami z Murowanej Gośliny miejsc pamięci o społeczności żydowskiej i niemieckiej, np. w postaci symbolicznej tablicy lub płyty.

Ważą grupą zaangażowaną w projekt będą uczniowie z różnych miejscowości (w tym z terenów wiejskich) Miasta i Gminy Murowana Goślina, którzy wcześniej nie mieli szansy zaprezentowania siebie, swoich zdolności. Większość z nich dopiero w gimnazjum uczy się technologii informatycznej. Wykonywanie poszczególnych zadań będzie dla nich szansą:

 1. udoskonalenia umiejętności pracy z komputerem, kamerą, aparatem cyfrowym (w takim samym stopniu, co uczniowie miejscy);
 2. zdobycia umiejętności prowadzenia wywiadów, dokumentowania różnorodnych sytuacji, porządkowania, argumentowania, selekcji;
 3. nauczenia się postawy otwartości oraz tolerancji wobec innych;
 4. rozwinięcia kompetencji językowych.

Wymiar społeczny, instytucjonalny i środowiskowy projektu

Mamy nadzieję, że projekt zmieni negatywne postrzeganie losu trzech narodowości zamieszkujących Murowaną Goślinę, poza tym przyczyni się do zmiany nastawienia wielu, zwłaszcza starszych mieszkańców miasta, którzy i w Żydach i Niemcach dostrzegali jedynie zło.
Poprzez projekt zdobędziemy nowe umiejętności oraz doświadczenie w budowie społeczeństwa otwartego, pozbawionego kompleksów. Działania naszej grupy będą kontynuowane po zakończeniu projektu – młodzież podejmie opiekę nad zapomnianymi dotychczas cmentarzami.
Tygodniowe warsztaty historyczne będą dla młodzieży szansą zdobycia nowych doświadczeń związanych z edukacją pozaformalną oraz okazją na doskonalenie umiejętności językowych. Oczywiście spotkanie młodzieży trzech narodowości to także możliwość poznania innej kultury, innego sposobu myślenia, patrzenia na te same sprawy.

Monitoring, ocenianie i sprawozdawczość
Projekt zamierzamy promować w następujący sposób:

 1. w prasie lokalnej i regionalnej,
 2. w lokalnej telewizji osiedlowej,
 3. w formie plakatów i zaproszeń imiennych,
 4. na stronie internetowej Komitetu Partnerskiego Ziemi Goślińskiej, a także na stronie internetowej miasta i gminy Murowana Goślina oraz na stronie internetowej Gimnazjum nr 1 im. Hipolita Cegielskiego i Gimnazjum nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Murowanej Goślinie
 5. na stronach internetowych innych fundacji i organizacji z nami współpracujących,
 6. w formie ustnego przekazu podczas innych imprez dla mieszkańców oraz osobiście,
 7. w formie zaproszeń i listów skierowanych do szkół, organizacji.

Podstawowym kryterium oceny będzie intensywność współpracy. W tym przypadku decydujące będą opinie osób uczestniczących w projekcie, zarówno od strony organizatora- Komitet Partnerski Ziemi Goślińskiej, jak i odbiorcy, ich zainteresowanie tematem przedsięwzięcia oraz wyrażana chęć kontynuacji tego typu działań. Opinie te będziemy zbierać i wykorzystywać  w dalszej działalności. Stopień realizacji celów projektu będą ponadto odzwierciedlać: folder oraz liczba uczestników i osób zainteresowanych  zarówno warsztatami na temat tolerancji, jak i uroczystością, podczas której nastąpi zaprezentowanie miejsc pamięci oraz pozostałych efektów projektu.

Finansowanie projektu

Finansowanie projektu będzie się opierało na kilku filarach. Najważniejszymi są:
- dotacja w ramach Regionalnego Konkursu Grantowego Równać Szanse 2007 finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności;
- dotacja z British Council w ramach grantu programu. Wielokulturowa Europa .

Galeria - Powrót do korzeni - Murowana Goślina miastem trzech narodowości

Agnieszka Drabczyk, Jakub Niewiński, 2008-03-05

« Powrót do archiwum